Nieuws

 

De jaarlijkse ledenvergadering

27 september 2016
 AGENDA

1. Opening

2. Notulen van 7 oktober 2015 (zie infoblad)

3. Mededelingen NHV

- Nieuwe jeugdspelregels (D-jeugd)/handbalmasterz

- Scheidsrechters

- ’t Rondeel/Hugo Boys

- Sporthal

4. Ingekomen stukken

5. Jaaroverzicht

6. Financieel overzicht 2015/2016, begroting 2016/2017 en voorstel contributie 2016/2017

7. Kascontrole/verkiezing

8. Jaarverslagen *Jeugdcommissie *Technische commissie *Buffetcommissie

9. Bestuursverkiezing

*Vacature: voorzitter *Aftredend en niet herkiesbaar: Carla Koomen (penningmeester)

* Vacature: TC verantwoordelijke

* Vacature: scheidsrechterscontactpersoon

Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden. Deze kandidaatstelling moet ondertekend zijn door 5 leden.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Wij hopen dat je erbij bent op 12 oktober!

Tot dan,

Bestuur Hugo Girls.